Motorkerékpár teljesítmény-korlátozással (A2)

(max.: 25 kW, de 0,16kW/kg-nál nem nagyobb teljesítményű motorkerékpárra)

A tanfolyamra történő beiskolázás feltételei
– 17,5. életév betöltése
– Orvosi alkalmassági igazolás
– Jelentkezési lap kitöltése
– Vizsgadíj befizetése (43 500Ft)
– Tandíj (ill. 1. tandíjrészlet 40 000 Ft) befizetése

Elméleti vizsgára az bocsátható, aki

 • a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte
 • 18 éves, vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb,
 • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek,
 • az elméleti oktatás tandíját és vizsgadíját a képző szerv útján megfizette.

Járműkezelési gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki

 • az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott
 • a kötelező gyakorlati órákat és menettávolságokat igazoltan teljesítette
 • 18. életkort betöltötte
 • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek
 • a gyakorlati oktatás tandíj részletét és a járműkezelési vizsgadíjat megfizette

Forgalmi gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki

 •  sikeres járműkezelési vizsgát tett
 • a kötelező gyakorlati órákat és menettávolságokat igazoltan teljesítette
 • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek
 • a gyakorlati oktatási tandíjat és a vizsgadíjakat a képző szerv útján megfizette.
  “A1″ alkategóriával
  Ha 2 éven belül tett elméleti vizsgát “A1″ alkategóriából és az adott kategóriára érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik, akkor elméleti tanfolyam- és vizsgamentes.

Elméleti tantárgyak

Tantárgyak Óraszámok
KRESZ 14 óra
Vezetéselmélet 4 óra
Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek 4 óra
Összesen 22 óra

Gyakorlati tantárgyak

Óra típusa Minimális óraszámok
Járműkezelés (Rutin) 6 óra
Forgalmi oktatás Városi vezetés 8 óra
Országúti vezetés 2 óra
Járműkezelési vizsga              Forgalmi vizsga 2 óra
Összesen 18 óra

A gyakorlati foglalkozásokra csak a sikeres KRESZ vizsga után kerülhet sor!

Kötelező menettávolság: 240 km

“A1” alkategória megszerzését követő 2 éven belül: 180 km

“A1” alkategória megszerzését követő 2 éven túl: 120 km

Vizsgadíjak

Vizsga típusa Vizsga ára
KRESZ 10 500 Ft
Járműkezelés 9 000 Ft
Forgalom 24 000 Ft
Összesen 43 500 Ft

Tandíjak

Tantárgy Óraszám Ára
Elmélet – tantermi képzés 14+4+4=22 40 000 Ft  
Elmélet – e-learning képzés /távoktatás/ egyéni   40 000 Ft
Gyakorlati képzés 16 óra +vizsga 170 000 Ft 170 000 Ft
Összesen:   210 000 Ft 210 000 Ft

A tandíjban szereplő összegek nem tartalamazzák a pályahasználati díj összegét, ami 12 000 Ft/forgalmi vizsga.

Az autósiskola a hatósági áremelkedésből adódó tandíj emelés jogát fenntartja!

Egészségügyi ismeretek a Vöröskeresztnél!

Típus Ár
Tanfolyam 18 000 Ft
Vizsga 15 500 Ft
Összesen 33 500 Ft

A vezetői engedély átvételének feltétele a sikeres közúti elsősegély-nyújtó vizsga igazolása.

Vezethető jármű: legfeljebb 25 kW teljesítményű és 0,16 kW/kg teljesítmény/saját tömeg arányt meg nem haladó motorkerékpár

A kötelező menettávolság:

“A2-es kategóriával még vezethető:
a)    olyan motorkerékpár, amelyek teljesítménye a 35 kW-ot, teljesítmény/ tömeg aránya pedig a 0,2 kW/kg-ot nem haladja meg, és amelyet nem kétszer akkora teljesítményű járműből alakítottak át
b)    “A1″ alkategóriába tartozó motorkerékpár
c)    segédmotoros kerékpár, lassú jármű és pótkocsija
d)    kerti traktor
e)    állati erővel vont jármű

A tanfolyamra való felvétel feltételei:

 • a 18. életév betöltése, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb
 • 1. csoportú orvosi alkalmassági vélemény
 • jelentkezési lap kitöltése
 • alapfokú iskolai végzettség megléte
 • az elméleti tandíj befizetése
 • nyilatkozat, hogy közlekedés biztonsági szempontok alapján alkalmas a járművezetésre

A képzés menete

A Tanulónak a jelentkezéskor nyilatkoznia kell arról, hogy:

 • rendelkezik legalább alapfokú iskolai végzettséggel,
 • nem áll közúti járművezetés eltiltás hatálya alatt,
 • hozzájárul, hogy a képző szerv a tanfolyamhoz szükséges ügyekben a személyes adatait kezelje a tanfolyam befejezéséig.

A Tanuló elméleti képzése tantermi tanfolyam esetén, a 4024 Debrecen, Piac utac 56. 1/5. szám alatt található oktatótermünkben történik, kivetítő használatával. A tantermünk klimatizált, tablókkal, szemléltető eszközökkel felszerelt. Egy elméleti tanóra időtartama 45 perc. Az oktatás hétköznap délutánonként, alkalmanként 4 órában van megtartva. Az elméleti képzés előadásain kötelező részt venni. Az a Tanuló, aki hiányzott nem bocsátható mindaddig vizsgára, amíg az hiányzását be nem pótolta. A Tanuló számára a képzési rész elvégzése akkor igazolható, ha az egyes tantárgyak óraszámainak kevesebb mint 10%-áról hiányzott. Az óraszámok 10%-nál kevesebb hiányzást önálló felkészüléssel is lehet pótolni. Az ezt meghaladó hiányzás mértékét pótfoglalkozás keretén belül kell pótolni, melyet az elméleti oktatóval egyeztetve tud megtenni a Tanuló.
Az a Tanuló, aki az elméleti képzését e-learning (távoktatás) formában kívánja elvégezni, annak a beiratkozását követő 24 órán belül egy felhasználói fiók áll rendelkezésére ehhez az e-Titán rendszerén keresztül. A Tanuló a rendszerbe történő regisztrációjáról egy emailt kap a szolgáltatótól, amelyen keresztül a belépéshez szükséges adatait megtudja adni. Az e-Titán fiókban az elméleti tananyagot a beiratkozástól számított 3 hónapon belül minden Tanulónak meg kell nyitnia, egyéb esetben a regisztrációja érvényét veszíti. A tananyag megkezdésétől kezdve 180 nap VAGY 75 óra áll rendelkezésére a Tanulónak, hogy a tanfolyamot elvégezze. A tanfolyam elvégzése távoktatási formában azt jelenti, hogy letölthetővé válik az “E-learning képzési igazolás”. Ehhez szükséges, hogy az összes elméleti témakört elolvassa a Tanuló, az azokhoz tartozó modulzáró teszteket legalább 87 %-ra teljesítse, illetve a próbavizsga is legalább 87 %-ra sikerüljön. A témakörökben egymás utáni sorrendben lehet haladni. A témakörök és a tesztek is többször megnyithatóak, addig amíg a Tanulónak van felhasználható időkerete. Amennyiben a felhasználói fiókhoz tartozó időkerete lejár, de nem fejezte be a tanfolyamot vagy ismételni szeretne a Tanuló, abban az esetben van lehetősége 3 alkalommal póthozzáférést, illetve vizsgafelkészítő tananyagot vásárolnia a felhasználói fiókjához. Az elméleti tantárgyak megegyeznek a tantermi oktatás tantárgyaival (közlekedési alapismeretek, szerkezeti ismeretek, járművezetés elmélet), a tanulás üteme azonban egyéni módon zajlik.
Minden képzési formára igaz, hogy a Tanulónak a tanfolyam megkezdésétől számítva 9 hónapon belül el kell mennie elméleti vizsgára, egy éven belül pedig sikeres elméleti vizsgát kell tennie, különben újra kell kezdeni az elméleti tanfolyamot.

Az elméleti vizsgára a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. Hajdú-Bihar Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály vizsgaközpontjában kerül sor; cím: 4025 Debrecen Széchenyi utca 46.
A vizsgára a Tanulónak be kell mutatnia a Vizsgabiztosnak a személyazonosságát igazoló okmányát, a meglévő vezetői engedélyét (ha már rendelkezik vele), az alapfokú iskolai végzettséget igazoló okmányt. Ameddig a Tanuló nem igazolja az alapfokú iskolai végzettségének meglétét, addig nem írható ki a következő vizsgájára.

Az alapfokú iskolai végzettség igazolható:

– személyazonosító okmányokba Magyarországon bejegyzett, saját jogon szerzett doktori címmel,
– az iskolai végzettség igazolásáról szóló bizonyítvány eredeti példányával, vagy hitelesített másolattal
– külföldi bizonyítvány esetén eredeti okmánnyal és annak hiteles fordításával (nem minden esetben kötelező), vagy magyar hatóság által kiállított határozattal/hatósági bizonyítvánnyal/igazolással, amely igazolja, hogy az adott bizonyítvány megszerzéséhez legalább alapfokú végzettség kell.

A gyakorlati oktatás csak a sikeresen teljesített elméleti vizsga után kezdhető meg. Egy gyakorlati oktatási óra időtartama 50 perc. A befizette gyakorlati oktatás tandíjról az Autósiskola számlát állít ki, amelyet a Tanulónak be kell mutatnia az oktatójának. A forgalmi vizsga órája is a gyakorlati oktatási díj mértékével megegyező.

A rutinpálya címe: 4030 Debrecen, Monostorpályi út 37.

Fizetéssel kapcsolatos tudnivalók

Autósiskolánkban lehetőség van a részletfizetésre a tanfolyam ideje alatt. A tandíjak befizetése történhet készpénzben vagy átutalással, a vizsgadíjakat csak készpénzben lehet befizetni.

A vizsgadíjakat a tervezett vizsga előtt legkésőbb 8 nappal hamarabb rendezni kell, hogy a Tanulót az Autósiskola ki tudja írni az adott vizsgára.

A gyakorlati oktatás tandíját folyamatosan, a haladás ütemében lehet fizetni. A vezetési óradíjakat előre kell fizetni.

Elsősegélynyújtó ismeretek és vizsga

A vezetői engedély kiadásához a Tanulónak közúti Elsősegélynyújtó vizsgát kell tennie.
A vizsgát a Magyar Vöröskereszt szervezi és bonyolítja le, a vizsgadíját a részükre kell megfizetnie a Tanulónak.Az elsősegélynyújtási vizsgára elektronikusan, személyesen vagy telefonon is lehet jelentkezni a Magyar Vöröskereszt Oktatási és Vizsgaközpontjaiban. (debreceni elérhetőségük: 4025 Db., Hatvan u. 37., tel: 52/316-330)

Azoknak, akik már rendelkeznek vezetői engedéllyel, nem kell vizsgát tenniük. Külön rendeletben meghatározott iskolai végzettség esetén felmentés kérhető a vizsga alól a Magyar Vöröskeresztnél.

A vezetői engedély kiadása

A sikeres forgalmi vizsgát követően a Vizsgaközpont elektronikus úton küldi meg a Vizsgaigazolást az igazgatási hatóságnak (Kormányablak).

A Tanuló a sikeres vizsgáját követően  adhatja be kérelmét a vezetői engedély kiváltására a Kormányablakban, amelyhez az alábbi iratokra lesz szüksége:
– személyazonosságot igazoló okmány,
– eredeti orvosi alkalmassági vélemény
– elsősegélynyújtási ismeretekből tett vizsga vagy mentesség igazolása (eredeti kártya vagy bizonyítvány)

Vezetői engedélyt csak olyan személynek adnak ki, akinek a szokásos tartózkodási helye Magyarország területén van. Külföldi állampolgár esetében legalább 185 napig tartózkodási engedéllyel rendelkezik. (326/2011. Korm. rendelet 15.§ alapján)

A képzést felügyeli
KAVK Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft.
Felügyeletei és Módszertani Igazgatósága
1082 Budapest, Vajdahunyad utca 45.
Postacím: 1439 Bp. Pf.: 477.