Traktor (T kategória)

A “T” kategória fogalma

Nemzeti kategória: mezőgazdasági vontató és két nehéz pótkocsi, lassú jármű és pótkocsi.
Mezőgazdasági vontató:  mezőgazdasági munka végzésére készült, de pótkocsi vontatására is alkalmas, rakfelület nélküli olyan jármű, amelyet beépített erőgép hajt és sík úton önerejéből 40 km/óra sebességnél gyorsabban haladni képes.
Lassú jármű:  olyan jármű, amelyet beépített erőgép hajt és sík úton önerejéből 25 km/óra sebességnél gyorsabban haladni nem képes.

Milyen vezetői engedéllyel vezethető? (“T”)
A “T” kategóriába tartozó

 • mezőgazdasági vontató és könnyű pótkocsija a “T” kategóriára, vagy a “B”, “C”, “D” és “TR” kategóriák valamelyikére érvényesített vezetői engedéllyel;
 • mezőgazdasági vontató és két nehéz pótkocsi a “T” kategóriára, vagy a “TR” kategória, illetve a “C1+E” és “C+E” kombinált kategóriák valamelyikére érvényesített vezetői engedéllyel;
 • lassú jármű és pótkocsija a “T” kategóriára, vagy bármely nemzetközi kategóriára, illetve a “TR” kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethető.

Még milyen jármű vezetésére jogosít? (“T”)

A “T” kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethető még a kerti traktor és az állati erővel vont jármű, de legfeljebb az engedély kiállítását követő tíz évig.
Bármely nemzeti kategória csak belföldön történő járművezetésre jogosít.
A tanfolyamra való felvétel feltételei (“T”)

Tanfolyamra az vehető fel, aki

 • 16 éves, vagy annál legfeljebb fél évvel fiatalabb;
 • írásbeli nyilatkozata alapján a 326/2011 Kormányrendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel
 • jelentkezési lap kitöltése
 • vizsgadíjak befizetése (9 200 Ft)
 • tandíj (ill. részlet 40 000 Ft) befizetése

A rutin vizsga feltétele

 •  16. életév betöltése
 • sikeres elméleti vizsgák (Kö, Szü) megléte
 • a kötelező vezetési órák és menettávolságok igazolt teljesítése
 • vizsgadíj befizetése
 • közlekedésbiztonsági feltételeknek való megfelelés

A forgalmi vizsga feltétele

 • 16.életév betöltése
 • sikeres rutin és biztonsági ell. és üzemeltetés vizsgák megléte
 • a kötelező óraszámok és menettávolságok igazolt teljesítése
 • a gyakorlati tandíj és vizsgadíj befizetése
 • közlekedés biztonsági feltételeknek való megfelelés

Elméleti tantárgyak

 Tárgyak Óraszámok

Közlekedési ismeretek

16 óra
Vezetés elmélet 8 óra
Szerkezet és üzemeltetési ismeretek (Szü) 8 óra
Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás (Mu) 12 óra
Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés (Bü) 12 óra
Összesen: 56 óra

Elméleti foglakozásról az esetleges hiányzását a tanuló, az elméleti oktatóval egyeztetheti, és beszéli meg a hiányzó tananyag pótlását

A képző szerv biztosítja a hallgató számára, a kategóriához szükséges tansegédletet a tanfolyam ideje alatt.

Vizsgatárgyak (“T”)
Elmélet: Közlekedési alapismeretek írásbeli vizsga, Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás írásbeli vizsga.
Gyakorlat : Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés, rutin, forgalmi vizsga.

Gyakorlati tantárgyak

A tantárgyak minimális óraszámai

Tantárgyak Minimális óraszámok
Alapoktatás 6 óra
Forgalmi oktatás (Városi vezetés) 9 óra
Országúti vezetés 5 óra
Vezetés könnyű terepen 4 óra
Éjszakai vezetés nincs
Forgalmi vizsga 1 óra
Összesen 25 óra

A gyakorlati foglalkozásokra csak sikeres KRESZ „SZÜ”, „M” vizsga után kerülhet sor!

Vizsgadíjak

Vizsga típusa Vizsga ára
KRESZ 4 600 Ft
Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés („Bü”) 4 400 Ft
Munkavédelem 4 600 Ft
Rutin 3 500 Ft
Forgalom 3 600 Ft
Összesen 20 700 Ft

Tandíjak

Tantárgy Óraszám Ár
Elméleti képzés 56 óra  40 000 Ft
Gyakorlati képzés 25 óra 150 000 Ft
Összesen:
81 óra
190 000 Ft

A képzés menete

A Tanulónak a jelentkezéskor nyilatkoznia kell arról, hogy:
– rendelkezik legalább alapfokú iskolai végzettséggel, egyéb esetben írni,olvasni tud;
– nem áll közúti járművezetés eltiltás hatálya alatt,
– hozzájárul, hogy a képző szerv a tanfolyamhoz szükséges ügyekben a személyes adatait kezelje a tanfolyam befejezéséig.

A “Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés” (BÜ), “Munkavéd., tűzvéd., szállítás” tárgyak hallgatása és vizsgája alól felmentés adható, a 24/2005 GKM rend.-ben felsorolt végzettségek valamelyikének megléte esetén. A jelentkezéshez szükséges a bizonyítvány másolata.
A beiratkozás alkalmával a Tanuló tájékoztatásban részesül a képzés menetéről, jogairól és kötelezettségeiről.

A Tanuló elméleti képzése tantermi tanfolyam esetén, a 4024 Debrecen, Piac utac 56. 1/5. szám alatt található oktatótermünkben történik, kivetítő használatával. A tantermünk klimatizált, tablókkal, szemléltető eszközökkel felszerelt. Egy elméleti tanóra időtartama 45 perc. Az oktatás hétköznap délutánonként, alkalmanként 4 órában van megtartva. Az elméleti képzés előadásain kötelező részt venni. Az a Tanuló, aki hiányzott nem bocsátható mindaddig vizsgára, amíg az hiányzását be nem pótolta. A Tanuló számára a képzési rész elvégzése akkor igazolható, ha az egyes tantárgyak óraszámainak kevesebb mint 10%-áról hiányzott. Az óraszámok 10%-nál kevesebb hiányzást önálló felkészüléssel is lehet pótolni. Az ezt meghaladó hiányzás mértékét pótfoglalkozás keretén belül kell pótolni, melyet az elméleti oktatóval egyeztetve tud megtenni a Tanuló.
Az a Tanuló, aki az elméleti képzését e-learning (távoktatás) formában kívánja elvégezni, annak a beiratkozását követő 24 órán belül egy felhasználói fiók áll rendelkezésére ehhez az e-Titán rendszerén keresztül. A Tanuló a rendszerbe történő regisztrációjáról egy emailt kap a szolgáltatótól, amelyen keresztül a belépéshez szükséges adatait megtudja adni. Az e-Titán fiókban az elméleti tananyagot a beiratkozástól számított 3 hónapon belül minden Tanulónak meg kell nyitnia, egyéb esetben a regisztrációja érvényét veszíti. A tananyag megkezdésétől kezdve 180 nap VAGY 75 óra áll rendelkezésére a Tanulónak, hogy a tanfolyamot elvégezze. A tanfolyam elvégzése távoktatási formában azt jelenti, hogy letölthetővé válik az “E-learning képzési igazolás”. Ehhez szükséges, hogy az összes elméleti témakört elolvassa a Tanuló, az azokhoz tartozó modulzáró teszteket legalább 87 %-ra teljesítse, illetve a próbavizsga is legalább 87 %-ra sikerüljön. A témakörökben egymás utáni sorrendben lehet haladni. A témakörök és a tesztek is többször megnyithatóak, addig amíg a Tanulónak van felhasználható időkerete. Amennyiben a felhasználói fiókhoz tartozó időkerete lejár, de nem fejezte be a tanfolyamot vagy ismételni szeretne a Tanuló, abban az esetben van lehetősége 3 alkalommal póthozzáférést, illetve vizsgafelkészítő tananyagot vásárolnia a felhasználói fiókjához. Az elméleti tantárgyak megegyeznek a tantermi oktatás tantárgyaival (közlekedési alapismeretek, szerkezeti ismeretek, járművezetés elmélet), a tanulás üteme azonban egyéni módon zajlik.
Minden képzési formára igaz, hogy a Tanulónak a tanfolyam megkezdésétől számítva 9 hónapon belül el kell mennie elméleti vizsgára, egy éven belül pedig sikeres elméleti vizsgát kell tennie, különben újra kell kezdeni az elméleti tanfolyamot.

Az elméleti vizsgára a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. Hajdú-Bihar Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály vizsgaközpontjában kerül sor; cím: 4025 Debrecen Széchenyi utca 46.
A vizsgára a Tanulónak be kell mutatnia a Vizsgabiztosnak a személyazonosságát igazoló okmányát, a meglévő vezetői engedélyét (ha már rendelkezik vele), az alapfokú iskolai végzettséget igazoló okmányt.

Az alapfokú iskolai végzettség igazolható:
– személyazonosító okmányokba Magyarországon bejegyzett, saját jogon szerzett doktori címmel,
– az iskolai végzettség igazolásáról szóló bizonyítvány eredeti példányával, vagy hitelesített másolattal
– külföldi bizonyítvány esetén eredeti okmánnyal és annak hiteles fordításával (nem minden esetben kötelező), vagy magyar hatóság által kiállított határozattal/hatósági bizonyítvánnyal/igazolással, amely igazolja, hogy az adott bizonyítvány megszerzéséhez legalább alapfokú végzettség kell.

A gyakorlati oktatás csak a sikeresen teljesített elméleti vizsga után kezdhető meg. Egy gyakorlati oktatási óra időtartama 50 perc. A befizette gyakorlati oktatás tandíjról az Autósiskola számlát állít ki, amelyet a Tanulónak be kell mutatnia az oktatójának. A forgalmi vezetés és vizsga feltétele a sikeres rutin és “BÜ” vizsga megléte. A forgalmi vizsga órája is a gyakorlati oktatási díj mértékével megegyező.

A “BÜ” oktatás helyszíne: 4030 Debrecen, Gizella utca 8.
A rutinpálya címe. 4030 Debrecen, Monostorpályi út 37.

Fizetéssel kapcsolatos tudnivalók

Autósiskolánkban lehetőség van a részletfizetésre a tanfolyam ideje alatt. A tandíjak befizetése történhet készpénzben vagy átutalással, a vizsgadíjakat csak készpénzben lehet befizetni.
A vizsgadíjakat a tervezett vizsga előtt legkésőbb 8 nappal hamarabb rendezni kell, hogy a Tanulót az Autósiskola ki tudja írni az adott vizsgára.
A gyakorlati oktatás tandíját folyamatosan, a haladás ütemében lehet fizetni. A vezetési óradíjakat előre kell fizetni.

Elsősegélynyújtó ismeretek és vizsga

A vezetői engedély kiadásához a Tanulónak közúti Elsősegélynyújtó vizsgát kell tennie.
A vizsgát a Magyar Vöröskereszt szervezi és bonyolítja le, a vizsgadíját a részükre kell megfizetnie a Tanulónak.Az elsősegélynyújtási vizsgára elektronikusan, személyesen vagy telefonon is lehet jelentkezni a Magyar Vöröskereszt Oktatási és Vizsgaközpontjaiban. (debreceni elérhetőségük: 4025 Db., Hatvan u. 37., tel: 52/316-330)
Azoknak, akik már rendelkeznek vezetői engedéllyel, nem kell vizsgát tenniük. Külön rendeletben meghatározott iskolai végzettség esetén felmentés kérhető a vizsga alól a Magyar Vöröskeresztnél.

Segítve Tanulóinkat a sikeres vizsgában, Autósiskolánk szervez elsősegélynyújtó tanfolyamot is.

A vezetői engedély kiadása

A sikeres forgalmi vizsgát követően a Vizsgaközpont elektronikus úton küldi meg a Vizsgaigazolást az igazgatási hatóságnak (Kormányablak) 3 napon belül.
A Tanuló a sikeres vizsgáját követő 3. napon adhatja be kérelmét a vezetői engedély kiváltására a Kormányablakban, amelyhez az alábbi iratokra lesz szüksége:
– személyazonosságot igazoló okmány,
– eredeti orvosi alkalmassági vélemény
– elsősegélynyújtási ismeretekből tett vizsga vagy mentesség igazolása (eredeti kártya vagy bizonyítvány)

Vezetői engedélyt csak olyan személynek adnak ki, akinek a szokásos tartózkodási helye Magyarország területén van. Külföldi állampolgár esetében legalább 185 napig tartózkodási engedéllyel rendelkezik. (326/2011. Korm. rendelet 15.§ alapján)

A képzést felügyeli
KAVK Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft.
Felügyeletei és Módszertani Igazgatósága
1082 Budapest, Vajdahunyad utca 45.
Postacím: 1439 Bp. Pf.: 477.